Dự án-B3-01, Phạm Thái Bường

     

B3-01, Phạm Thái Bường