Dự án-Hình ảnh thi công tại các công trình

     

Hình ảnh thi công tại các công trình

Một số hình ảnh thi công thực tế tại các công trình của team Thiên Phố.